Split Payment

Ustawa ta nakłada na banki m.in. obowiązek założenia do 30 czerwca 2018 r., każdemu Klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. rachunku VAT. Bank Spółdzielczy w Niemcach rozpocznie otwieranie rachunków VAT w terminie do 15 czerwca 2018 r. Dla każdego Klienta posiadającego co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN zostanie otwarty jeden rachunek VAT, niezależnie od tego czy Klient jest płatnikiem podatku VAT. Otwarcie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Numer NRB utworzonego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku. Klienci, którzy będą zainteresowani otwarciem kolejnego rachunku VAT, zobowiązani będą do złożenia w placówce Banku dyspozycji otwarcia rachunku VAT. Na tej podstawie Bank Spółdzielczy w Niemcach otworzy i powiąże rachunki VAT z rachunkami rozliczeniowymi. Wszelkie dodatkowe informacje związane z wejściem w życie tzw. ustawy Split Payment Bank Spółdzielczy w Niemcach będzie przekazywał za pośrednictwem bankowości elektronicznej, na stronie internetowej www.bsniemce.pl oraz w placówkach Banku. - Więcej informacji tutaj