Depozyty:

-  rachunki bieżące rolników

-  lokaty terminowe: 1, 2, 3, 6, 12, 24 i 36 miesięczne
 

Kredyty:

Kredyt obrotowy - przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością rolniczą Kredytobiorcy.

Kredyt w rachunku bieżącym - jest krótkoterminowym kredytem obrotowym o charakterze odnawialnym, tzn. każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż kredyt odnawia się i może być wykorzystywany wielokrotnie w ramach kwoty limitu przyznanej na podstawie umowy kredytowej, aż do daty spłaty ustalonej w umowie.

Kredyt inwestycyjny - przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe – polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Kredyt preferencyjny z dopłatami z ARiMR:

1) Symbol nIP - kredyty na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów,

2) Symbol nKZ - kredyty na zakup użytków rolnych,

3) Symbol nMR - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia,

4) Symbol nGP - kredyt na realizację inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz na zakup akcji lub udziałów przez grupy producentów rolnych utworzone na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 ze zm.),

5) Symbol nGR - kredyt na zakup nieruchomości rolnych przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592 ze zm.),

6) Symbol nNT - kredyty na realizację inwestycji w zakresie nowych technologii produkcji w rolnictwie zapewniających wysoką jakość produktu,

7) Symbol nBR10 - kredyty na realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu rozwoju wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych",

8) Symbol nBR13 - kredyty na realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu restrukturyzacji przetwórstwa ziemniaka na skrobię w Polsce",

9) Symbol nBR14 - kredyty na realizację inwestycji w ramach "Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce",

10) Symbol nBR15 - kredyty na realizację inwestycji w ramach "Branżowego programu mleczarstwa",

11) Symbol nKL01 Symbol nKL02 - kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Kredytowa Linia Hipoteczna przeznaczona jest min. na:

1) finansowanie bieżącej działalności rolniczej (potrzeb w zakresie majątku obrotowego),

2) finansowanie nakładów ponoszonych w celu stworzenia lub powiększenia majątku trwałego związanego z prowadzoną działalnością rolniczą, w tym:

  1. a) zakup lub modernizacja sprzętu,
  2. b) zakup, budowa lub modernizacja obiektów,
  3. c) refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 6 m-cy.

Kredyt pomostowy -  jest przeznaczony na finansowanie inwestycji współfinansowanych ze środków pomocowych UE.

Kredyt na produkcję rolną w wysokości 2.000 zł./ha – przeznaczony na potrzeby związane z produkcją rolną, z okresem spłaty do 12 miesięcy. Maksymalna kwota kredytu wynosi 2.000 zł. na 1 ha użytków rolnych (własnych bądź dzierżawionych).

Kredyt bezgotówkowy na zakup środków do produkcji rolnej – przeznaczony jest na zakup środków do produkcji rolnej, z okresem spłaty do 12 miesięcy.

Kredyt o nazwie „Zaliczka na dopłaty obszarowe ze środków ARiMR” – kredyt udzielany do wysokości 70 % kwoty dopłaty otrzymanej przez rolnika w roku ubiegłym. Spłata kredyt następuje jednorazowo w momencie wpływu na rachunek rolnika środków z tytułu dopłat obszarowych z ARiMR.